Strona głównaO nasNasze przedszkolakiSpacer po przedszkoluOsiągnięciaKadraDokumentyPrzyjaciele przedszkolaDla mamy i tatyGalerie zdjęćDo pobraniaKontakt

Regulamin Rekrutacji

 
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Publicznego Przedszkola Nr 2 w PajęcznieI.  PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. Nr 26 z 2004r. poz.232 z późniejszymi zmianami).
3. Statut Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie.

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie przeprowadzana  jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Nabór dzieci do przedszkola  trwa od 1 do 31 marca bieżącego roku.
3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor przedszkola. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora.
4. Informacja o  terminie rekrutacji przekazywana jest w formie:
        a) pisemnego ogłoszenia w przedszkolu,
        b) ogłoszeń na terenie miasta.

III.  ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniona i złożona w terminie KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5-letnie.
3. Dzieci  w wieku 6 i 5 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

IV. ZASADY PIERWSZEŃSTWA W PRZYJMOWANIU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie ( realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego).
2. Dzieci uczęszczające już do przedszkola oraz ich rodzeństwo, korzystające z trzech posiłków.
3. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, oraz matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.
4. Dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci ).
5. Dzieci obojga pracujących rodziców.
6. Dzieci z terenu Gminy Pajęczno.
7. W przypadku spełnienia powyższych wymagań, w dalszej kolejności o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń wg daty wpływu karty zgłoszenia do placówki.

V.  SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
         a) Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie - Przewodniczący  Komisji,
         b) Przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno,
         c) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
         d) Przedstawiciel Rady Rodziców.

2. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:
        a) Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,                           
        b) Dokonanie rekrutacji dzieci do przedszkola,
        c) Sporządzenie protokołu i listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej.

VI.  PRZEPISY KOŃCOWE

1. Ogłoszenie wyników prac Komisji Rekrutacyjnej w formie  informacji na terenie placówki, następuje w terminie 14 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do 30 kwietnia bieżącego roku.
2. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są  w momencie zwolnienia się miejsc w danej grupie wiekowej.
3. Po zakończeniu okresu rekrutacji, decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.
4. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
5. Traci moc Regulamin Rekrutacji z dnia 13.01.2010 r.
6. Regulamin Rekrutacji został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie, dnia 09.09.2011 r.

 

Publiczne Przedszkole Nr 2
w Pajęcznie


Serdecznie zapraszamy do naszego
przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00-17:00

Adres placówki:

ul. Przemysłowa 7
98-330 Pajęczno
Tel. 034 311-17-92


Można również kontaktować się z nami
poprzez formularz kontaktowy
lub e-mailem:
przedszkole28@op.pl